... Predchádzajúce
Ložisko sa nachádza v SV ukončení Malých Karpát označovaných ako Nedzovské pohorie, 4 km na JZ od Nového Mesta nad Váhom.

Ložisko tvorí komplex strednotriasových karbonátových hornín zastúpených vápencami, dolomitickými vápencami a vápnitými dolomitmi, nachádzajúcimi sa v podloží egenburských zlepencov, pieskovcov a piesčitých vápencov.

Tektonická stavba ložiska je značne komplikovaná. Ložiskové komplexy tvoria antiklinálu, ktorej os prebieha v smere ZSZ – JV, v priestore kóty Draplák. Sklon vrstiev je 48° až 74° k juhu. Samotné ložisko sa nachádza v jej južnom krídle.

Skrasovatenie ložiska a jeho okolia sa prejavuje výskytom závrtov, škrapov a puklín krasového charakteru. Na ložisku vystupujú kaverny vyplnené hlinami, resp. tektonickým ílom. Ich celkové zastúpenie sa odhaduje na 15 %.

Z hľadiska hydrogeologických pomerov ťažobná úroveň ložiska je 45 m nad eróznou bázou rieky Váh. Pri ťažbe nedochádza z hydrogeologického hľadiska k žiadnym prekážkam.

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME