EN 13055 1: Ľahké kamenivo. Ľahké kamenivo do betónu, malty a injektážnej malty

EN 13 383 1: Kameň na vodné stavby. Požiadavky

EN 1367 1: Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Stanovenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu (72 1188)

EN 13 450: Kamenivo na koľajové lôžkoň

EN 12 620: Kamenivo do betónu (72 1502)

EN 13 043: Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch

EN 13 139: Kamenivo do malty

EN 13 242: Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

EN 932 3: Skúšky na stavenie všeobecných vlastností kameniva. Postup a terminológia na zjednodušený petrografický popis (72 1185)

EN 933 1: Skúšky ma stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Stanovenie zrnitosti. Sitový rozbor (72 1186)

EN 933 4: Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Stanovenie tvaru zŕn. Tvarový index (72 1186)

EN 1097 1: Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Stanovenie odolnosti voči obrusovaniu (72 1187)

EN 1097 6: Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Stanovenie objemovej hmotnosti zŕn a nasiakavosti (72 1187)

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME