Dolomit ako prírodné hnojivo

 Dolomit patrí do skupiny karbonátických hornín, ktoré predstavujú prevažne vápence ( CaCO3 ) a dolomity CaMg(CO3 )2 . Ak vápencová hornina obsahuje okrem cca 50 % CaCO3 aj 10-30 % MgCO3, potom je jej odborný názov dolomitický vápenec.   

Dolomitické vápence a dolomity sú nevyhnutnou súčasťou pri hnojení pôdy bez ohľadu na to, či sa jedná o pôdu ornú, alebo trvalo zatrávnené plochy, t.j. lúky a pasienky, pretože výhradne cez mostík vápnika sa v pôde rozkladá fosfor, ktorý je nenahraditeľný pri tvorbe kvetu a plodu poľnohospodárskych plodín.Obrovská výhoda dolomitov oproti vápencom spočíva v tom, že vo svojej kryštalickej mriežke obsahuje namiesto vápnika horčík, ktorý zlepšuje fyzikálne vlastnosti pôd a dávkovanie živín. Prednosťou dolomitu (dolomitického vápenca) je jeho pomalý, ale vytrvalý rozklad v pôde, čím sa dlhodobo odstraňuje tzv. kyslosť pôd. Rýchlosť rozkladu a účinok dolomitov v pôde závisí okrem vlhkosti pôdy a jej kyslosti, resp. od hodnoty pH (čím nižšie pH, tým rýchlejší rozklad) i od jemnosti dolomitov.o vode sa dolomity, podobne ako ostatné karbonátové horniny, rozpúšťajú veľmi málo. V pôde je ich rozpustnosť niekoľkonásobne väčšia vďaka vyššiemu obsahu CO2 , organických i minerálnych kyselín a kyslých koreňových substancií.

Dávka 3 - 4 tony / ha jemnozrnného dolomitu zabezpečí v 4-ročnom aplikačnom cykle potrebné výživové parametre. Okrem prídavku do pôdy možno dolomity použiť ako prísadu do kŕmnych zmesí chovného dobytka a hydiny. Poľnohospodárska prax bez ohľadu na to či sa jedná o veľko alebo malovýrobu vrátane záhradkárov, sa bez vápenatých a prednostne dolomitických hnojív nezaobíde. 
Polovypálený Dolomit (PVD) 

PVD vzniká vypálením dolomitu medzi 720 750°C pri asi dvoch hodinách výdrže. Pri tejto teplote dochádza k výpalu prvého stupňa, kde sa rozkladá len MgCO3 a CaCO3  zostáva nezmenené. Pre toto boli overované dolomi-ty z viacerých lokalít Slovenska, ako aj českého masívu.Všeobecne možno konštato-vať, že dolomity zo sloven-ských lokalít sú pre výpal PVD omnoho vhodnejšie.

 

 

sorbent

sorbuje výborne

sorbuje dobre

sorbuje slabo

nesorbuje

PVD

Cu,Pb,Zn,Cd, Ni,Fe

Mn

Hg

- 

Vápenec

Pb,Cu,Fe

Zn,Cd

Ni,Mn

Hg

Dolomit

Pb,Fe

Cu

Zn,Cd,Ni

Mn,Hg

Bentonit

Pb,Fe

Cd,Cu,Ni,Zn

Mn

Hg

Zeolit

Pb

Cd,Fe,Cu,Zn

Ni,Mn

Hg

PVD možno vo veľkom množstve využiťpre vodárenské účely. Pokusne vyrobené vzorky PVD boli aplikované v niektorých vodárňach k úprave vody. Vypálená surovina PVD plne nahrádza dovážané výrobky pod názvami Magno, Dekarbolit a Akdalit. Pri použití PVD ako filtračného materiálu sa znižuje agresivita CO2 vo vode, voda sa odkysľuje, znižuje sa obsah Fe a Mn. Týmto sa znižujú náklady na opravy a údržbu vo vodárňach, zvyšuje sa kvalita pitnej a úžitkovej vody, voda sa obohacuje o Mg.Pre filtračné účely sa používa PVD v zrnitosti 2-4 mm a 27 mm.Pre výrobu PVD boli na Slovensku overované špeciálnym testom dve lokality Malé Kršteňany a Hubina. Výsledok: Malé Kršteňany nevhodný, Hubina vhodný! PVD je možno uplatniť tiež ako prísadu do Sorellových maltovín. Pre toto použitie boli overované dolomity z lokality Šuja a Hubina. Sorellov cement z PVD týchto lokalít vykazoval veľmi dobré pevnosti v ťahu za ohybu (po troch dňoch 4-7 Mpa) a v tlaku (po troch dňoch 60-70 Mpa).

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME