Stredisko produkuje široký sortiment výrobkov prírodného kameniva, ktoré má všestranné použitie pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií, pri výrobe betónov a všeobecne v stavebníctve, hutníckom a metalurgickom priemysle, ako aj v poľnohospodárstve a záhradnej architektúre.

Prírodné kamenivo do 16 mm je základom živičných obaľovacích zmesí pre úpravy cestnej siete. Vyhľadávanou je frakcia 0/4, ktorá sa používa ako materiál do mált na murovanie a na omietky vnútorné i vonkajšie.

Stredisko dodáva i lomový kameň používaný na reguláciu riek, potokov a v individuálnej i investičnej výstavbe ako základový a murovací materiál.

Lomový kameň je dodávaný triedený, netriedený, záhozový do a nad 200 kg a upravený lomový kameň na stavbu vodných diel.

Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č. 12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

Ložisko dolomitov a vápencov sa nachádza v katastri obci Mníchova Lehota a Rožňové Mitice v okrese Trenčín. Geologicky je súčasťou jadrového pohoria Strážovské vrchy. Je budované komplexom karbonátových hornín, priraďovaných k chočskému príkrovu.

            Vápence vystupujú v povrchových častiach, najmä v jeho severnej a východnej časti. Ide o tmavé guttensteinské vápence a svetlé nepravidelne dolomitizované wettersteinské vápence. Ložisko je tvorené karbonátickými horninami vápencami a dolomitmi. Ich vzájomná pozícia najmä v severnej časti závisí od zložitej geologicko-tektonickej stavby jednotlivých tektonických krýh. Spodné polohy tvoria dolomity, ktoré pozvoľna prechádzajú postupne do vápencov. 

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME