Stredisko produkuje široký sortiment výrobkov terazzovej drvy z dolomitického kameniva. Ušľachtilá biela terazzová drva je pre svoju kvalitu a čistotu vyhľadávaným výrobkom a odoberajú ju firmy z celého Slovenska i Čiech.

Terazzová drva sa používa predovšetkým na výrobu liateho terazza, umelého kameňa, pre povrchové úpravy panelov a stavieb, na posyp asfaltových kobercov. Veľmi efektne sa dá terazzová drva využiť na skrášlenie chodníkov, parkových úprav a v záhradnej architektúre.

Drva má široké uplatnenie v stavebníctve do betónov, malty, na výmurovku a hrubú omietku, ale hlavne na vonkajšie brizolitové omietky budov, rodinných domov, panelov a podobne.

V poľnohospodárstve sa dá využiť ako vápencový prídavok do kŕmnych zmesí a tiež ako hnojivo. Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č.12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
Stredisko produkuje široký sortiment výrobkov prírodného kameniva, ktoré má všestranné použitie pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií, pri výrobe betónov a všeobecne v stavebníctve, hutníckom a metalurgickom priemysle, ako aj v poľnohospodárstve a záhradnej architektúre.

Prírodné kamenivo do 16 mm je základom živičných obaľovacích zmesí pre úpravy cestnej siete. Vyhľadávanou je frakcia 0/4, ktorá sa používa ako materiál do mált na murovanie a na omietky vnútorné i vonkajšie.

Stredisko dodáva i lomový kameň používaný na reguláciu riek, potokov a v individuálnej i investičnej výstavbe ako základový a murovací materiál.

Lomový kameň je dodávaný triedený, netriedený, záhozový do a nad 200 kg a upravený lomový kameň na stavbu vodných diel.

Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č. 12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

Ložisko dolomitov a vápencov sa nachádza v katastri obci Mníchova Lehota a Rožňové Mitice v okrese Trenčín. Geologicky je súčasťou jadrového pohoria Strážovské vrchy. Je budované komplexom karbonátových hornín, priraďovaných k chočskému príkrovu.

            Vápence vystupujú v povrchových častiach, najmä v jeho severnej a východnej časti. Ide o tmavé guttensteinské vápence a svetlé nepravidelne dolomitizované wettersteinské vápence. Ložisko je tvorené karbonátickými horninami vápencami a dolomitmi. Ich vzájomná pozícia najmä v severnej časti závisí od zložitej geologicko-tektonickej stavby jednotlivých tektonických krýh. Spodné polohy tvoria dolomity, ktoré pozvoľna prechádzajú postupne do vápencov. 

Ložisko dolomitu sa nachádza pri severnom okraji rovnomennej obce na západnom svahu pohoria Považský Inovec asi 5 km na SV od Piešťan.

Ložisko tvoria dolomity chočskej jednotky, ktorá vystupuje v tematínskej depresii a má šupinovitú stavbu v plocho ležiacom príkrove. Komplex chočskej jednotky sa ponára SZ smerom pod sedimenty terciéru, resp. kvartéru doliny Váhu. Na jej stavbe sa zúčastňujú vápencovo – dolomitické súvrstvia stredného a vrchného triasu. Bázu vápencovo – dolomitického komplexu tvoria tmavosivé vápence anisu.

Generálny smer vrstiev dolomitu v ložiskovej oblasti je SJ a SV až JZ so sklonom k západu a severozápadu. Hlavné súvrstvie tvoria svetlosivé až bielosivé celistvé mikrozrnité až makrozrnité dolomity všesmernej textúry.
Stredisko produkuje široký sortiment výrobkov prírodného kameniva, ktoré má všestranné použitie pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií, v záhradkárstve, poľnohospodárstve, potravinárstve, ako aj v hutníctve a metalurgii, ale aj pri výrobe betónov.

Prírodné kamenivo do 22 mm je základom živičných obaľovacích zmesí pre povrchové úpravy cestnej siete. Vyhľadávanou je frakcia 0/4, ktorá sa používa ako materiál do mált na murovanie a na omietky vnútorné i vonkajšie. Výrobky prírodného kameniva je možné využiť veľmi efektne na skrášlenie chodníkov, parkových priestorov a v záhradnej architektúre.

Výborne využiteľné v cukrovaroch sú kusové vápence, ktoré sa dodávajú aj ako hlavná surovina pre výrobu vápna.

Stredisko dodáva i lomový kameň používaný na reguláciu riek, potokov a v individuálnej i investičnej výstavbe ako základový a murovací materiál. Lomový kameň sa dodáva triedený, netriedený, záhozový do a nad 200 kg a upravený lomový kameň na stavbu vodných diel.

Tradíciou je úprava lomového kameňa na obklady fasád rodinných domov, vstupných hál a iných priestorov. Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č. 12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
Ďalšie ...

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME