Stredisko produkuje široký sortiment výrobkov prírodného kameniva, ktoré má všestranné použitie pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií, v záhradkárstve, poľnohospodárstve, potravinárstve, ako aj v hutníctve a metalurgii, ale aj pri výrobe betónov.

Prírodné kamenivo do 22 mm je základom živičných obaľovacích zmesí pre povrchové úpravy cestnej siete. Vyhľadávanou je frakcia 0/4, ktorá sa používa ako materiál do mált na murovanie a na omietky vnútorné i vonkajšie. Výrobky prírodného kameniva je možné využiť veľmi efektne na skrášlenie chodníkov, parkových priestorov a v záhradnej architektúre.

Výborne využiteľné v cukrovaroch sú kusové vápence, ktoré sa dodávajú aj ako hlavná surovina pre výrobu vápna.

Stredisko dodáva i lomový kameň používaný na reguláciu riek, potokov a v individuálnej i investičnej výstavbe ako základový a murovací materiál. Lomový kameň sa dodáva triedený, netriedený, záhozový do a nad 200 kg a upravený lomový kameň na stavbu vodných diel.

Tradíciou je úprava lomového kameňa na obklady fasád rodinných domov, vstupných hál a iných priestorov. Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č. 12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
Ložisko sa nachádza v SV ukončení Malých Karpát označovaných ako Nedzovské pohorie, 4 km na JZ od Nového Mesta nad Váhom.

Ložisko tvorí komplex strednotriasových karbonátových hornín zastúpených vápencami, dolomitickými vápencami a vápnitými dolomitmi, nachádzajúcimi sa v podloží egenburských zlepencov, pieskovcov a piesčitých vápencov.

Tektonická stavba ložiska je značne komplikovaná. Ložiskové komplexy tvoria antiklinálu, ktorej os prebieha v smere ZSZ – JV, v priestore kóty Draplák. Sklon vrstiev je 48° až 74° k juhu. Samotné ložisko sa nachádza v jej južnom krídle.

Skrasovatenie ložiska a jeho okolia sa prejavuje výskytom závrtov, škrapov a puklín krasového charakteru. Na ložisku vystupujú kaverny vyplnené hlinami, resp. tektonickým ílom. Ich celkové zastúpenie sa odhaduje na 15 %.

Z hľadiska hydrogeologických pomerov ťažobná úroveň ložiska je 45 m nad eróznou bázou rieky Váh. Pri ťažbe nedochádza z hydrogeologického hľadiska k žiadnym prekážkam.

NA ZLEPŠENIE NAŠICH SLUŽIEB VYUŽÍVAME COOKIES. PREHLIADANÍM TÝCHTO STRÁNOK BERIETE NA VEDOMIE VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE. ĎAKUJEME