Vedúca ekonomického odd.:
Danka Majerníková
+421 327 704 043
majernikova@kamenolomy.sk
Referent mzdy a personalistika:
Marcela Fialová
+421 327 704 000
fialova@kamenolomy.sk